ESOGÜ ATAM Yönetmeliği

(Resmi Gazete Tarihi: 07.01.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24633)

Osmangazi Üniversitesinden :

Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek-1’inci maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) adıyla bir merkez kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen Rektör; Osmangazi Üniversitesi Rektörünü, Müdür; Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) Müdürünü ve Merkez; Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni tanımlar.

Amaç ve Görevleri

Madde 3 — Merkezin amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlık sebebi, Türk Ulusunun çağdaşlaşma ve ilerleme azminin kaynağı olan Atatürk İlke ve Devrimlerini çeşitli yönleriyle araştırmak, öğrencilere ve üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırmaların sonuçlarını iletmektir.

Merkez belirtilen amacı gerçekleştirmek üzere Atatürk ve Atatürk İlkeleri ve Devrimleri ile ilgili her türlü araştırma ve bilimsel çalışmayı yapar.

Merkezin Yapacağı Çalışmalar

Madde 4 — Merkez amacına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Atatürk İlke ve Devrimleri ile ilişkili bilimsel toplantılar yapmak ve etkinlikler düzenlemek,

b) Amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek kitaplık, belgelik ve müze kurmak, sergiler açmak,

c) Merkez amaçları doğrultusunda hazırlanan yayınları ve düzenlenen bilimsel toplantılarda verilen bildirileri bastırmak.

Merkez Organları

Madde 5 —Merkezin organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Müdür.

Genel Kurul

Madde 6 — Genel Kurul, Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri ile fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının önereceği üçer kişi arasından Rektörün üç yıl için görevlendireceği birer kişiden oluşur.

Genel Kurul her yılın Haziran ayında bir defa olağan, ayrıca müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır. Genel Kurul salt çoğunlukla müdürün başkanlığında toplanır.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 7 — Genel Kurulun Görevleri:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu inceleyerek bilgi almak,

c) Merkezin çalışmalarını yönlendirmek için tavsiye kararı almak.

Yönetim Kurulu

Madde 8 — Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün Genel Kurul üyeleri arasından önereceği altı aday arasından Genel Kurul tarafından seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 9 — Yönetim Kurulunun Görevleri:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

b) Genel Kurulca saptanan ilkelerin uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

d) Mevzuat gereğince Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri görmek.

Müdür

Madde 10 — Müdür; Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır.Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçebilir. Müdür Yardımcısı Müdürün yokluğunda ona vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 11 — Müdürün Görevleri:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c) Çalışma programlarını yürütmek,

d) Müdür Yardımcısını seçmek,

e) Her yıl sonunda Genel Kurula ve Rektörlüğe Merkezin çalışmasıyla ilgili rapor vermektir.

Oylamalar

Madde 12 —Oylamalar, açık oy ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Hizmetin Yürütülmesi

Madde 13 — Merkezdeki hizmetlerin yerine getirilmesinde Fen-Edebiyat Fakültesinin imkanlarından yararlanılır. Bu konudaki düzenlemeler Müdür ve Dekan tarafından birlikte yürütülür.

Kadrolar

Madde 14 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 16 —Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/01/20020107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/01/20020107.htm)